Živá abeceda

Živá abeceda je určena pro výuku čtení v 1. období, a to při seznamování se s prvními písmeny, slabikami a slovy. Obsahuje postupné vyvození hlásek a písmen A, M, L, E, S, O, P, U, I. Řazení písmen vychází z ověřené zkušenosti. Postup vyvození a procvičování každého písmene i slabiky se drží jednotného schématu. Žáci se na stranách lépe orientují a mohou se soustředit na pochopení základních čtenářských dovedností.

Slabikář

Slabikář je k dispozici ve formátu tří samostatných dílů, nabízíme však také variantu 1. a 2. dílu Slabikáře vázaných společně do pevné mechové vazby.

  • 1. a 2. díl Slabikáře pokračují v postupném vyvozování písmen a čtení slov. Žáci se již také seznamují s krátkými texty a učí se s nimi pracovat. Všechny úkoly a cvičení podporují nácvik čtení a psaní s porozuměním.
  • 3. díl Slabikáře má již čítankový charakter. Texty jsou řazeny od jednodušších k obtížnějším a žáci jsou vedeni k systematické práci s nimi.

Stejně jako v Živé abecedě jsou žáci i ve Slabikáři vedeni k samostatnému čtení zadání pomocí piktogramů. Postupně, jak žáci umějí přečíst jednotlivá slova v pokynech, jsou piktogramy nahrazovány slovy či celým psaným pokynem. Druhé číslování v horní části jednotlivých stránek usnadňující orientaci žáka je uvedeno i ve všech dílech Slabikáře.

Uvolňovací cviky a Psaní číslic

Uvolňovací cviky a Psaní číslic je pracovní sešit určený k přípravě na psaní. Jeho úkolem je uvolnění ruky žáka tak, aby se mohlo v Písankách začít s výukou psacího písma. Sešit je oboustranný: z jedné strany obsahuje uvolňovací cviky a nácvik jednotlivých prvků psacího písma, z druhé strany pak stránky k nácviku psaní číslic. Všechny cviky přípravného období jsou doplněny říkankou, která slouží k tomu, aby žáci cvik v rytmu říkanky prováděli plynuleji.

Písanky

Písanky (1., 2. a 3. díl) obsahují postupný nácvik jednotlivých písmen. Metodicky je vždy nejdříve zařazeno seznámení s daným písmenem, pak jeho správná vazba ve slabikách či slovech, dále navazuje přepis, psaní podle obrázků s nápovědou a nakonec autodiktát, tedy samostatné psaní podle obrázků. Postupně jsou žáci vedeni k opisu a přepisu vět, jednoduchým odpovědím na otázkyzákladům vysuzování.

Výuka velkých tvarů vázaného písma je zařazena ve 3. díle Písanky, kdy se žáci na konci 1. ročníku po zafixování psaní malých tvarů vázaného písma mohou lépe soustředit na obtížnější velké tvary. Velké tvary jsou za sebou řazeny podle tvarových skupin.

Prohlédněte si celé učebnice včetně doplňkového obsahu v elekronické verzi MIUč+ na ucebnice-online.cz kliknutím zde.