Publikace Poznáváme abecedu hravou formou seznamuje žáky s jednotlivými písmeny abecedy a napomáhá rozvíjet sluchovou a zrakovou percepci i jemnou motoriku žáků. Každému písmenu je věnován jeden list.

Na přední straně listu žáci aktivně objeví tvar velkého tiskacího písmene, a to s pomocí duálních obrázků.

(Ukázka: Poznáváme abecedu – Přední strana k písmenu „A“ obsahující duální obrázky)

(Ukázka: MIUč+ Poznáváme abecedu – Písmeno „A“ objevované pomocí duálních obrázků v interaktivní verzi sešitu)

Levá část zadní strany poskytuje přehled čtyř základních tvarů tohoto písmene a zároveň slouží k dalším smysluplným aktivitám vztahujícím se k danému písmenu (určování první hlásky ve slově, určování počtu slabik, slov apod.). Žáci tak rozvíjí svoji slovní zásobu, zlepšují sluchovou analýzu dané hlásky a procvičují její výslovnost.

Pravá část zadní strany obsahuje návod na kreslení jednoduchého obrázku znázorňujícího slovo, které začíná na dané písmeno. Žáci se tak učí sledovat postupný vývoj kresby a napodobit ji. Tím rozvíjejí své myšlení, grafomotorické schopnosti a dovednost pracovat podle návodu či jednoduchého pracovního postupu.

(Ukázka: Poznáváme abecedu – Zadní strana k písmenu „A“ obsahující tvary písmene, obrázky a návod na kreslení jednoduchého obrázku)

Pořadí písmen odpovídá Živé abecedě a Slabikáři z Duhové řady (oproti Čteme a píšeme s Agátou se odlišuje pouze pořadím písmen „M“„A“).