Aktualita 25. 8. 2020: Stáhněte si prvních 35 stran Metodického průvodce Oskarova prvouka 2.

Nejnovější přírůstek do uceleného souboru vzdělávacích materiálů AMOS představuje prvouka Objevujeme a poznáváme s Oskarem.

S novinkou Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 1. ročník, který zahrnuje pracovní učebnici Oskarova prvouka 1 (s doložkou MŠMT), metodického průvodce a sadu pokusů, se učí ve školním roce 2019/2020 již více než 5 000 žáků.

Co vyučující oceňují na Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 1. ročník ?

„Rychlou samostatnost žáků při řešení úkolů, dle jednoduchých piktogramů si dokázali od druhého týdne číst sami zadání.“
„Opakování s myšlenkovými mapami jde samo. Každé dítě je schopné pohovořit.“
„Oceňuji, že každé cvičení v učebnici má svůj smysl a cíl.“
„Větší názornost. Obohacení výuky o pokusy.“

Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 1. ročník je vytvořeno zkušenými pedagogy a autory Alenou Bárou DoležalovouMilošem Novotným a tvoří součást stávající ucelené řady od nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Právě vyšel pracovní sešit pro 2. ročník. V roce 2021 bude vydán sešit pro 3. ročník.

Tyto nové pracovní sešity jsou určeny jako hlavní materiál do výuky, který je vhodné využívat se stávajícími učebnicemi Já a můj svět 2 a 3 (pracovní sešity budou obsahovat odkazy na odpovídající strany učebnice).

Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 1. ročník s šesti výhodami:

1. PIKTOGRAFICKÉ ZADÁNÍ: Pomocí piktogramů mohou žáci od 1. hodiny 1. ročníku samostatně číst zadání

Přehled piktogramů
Přehled piktogramů – Piktogramy jsou postupně zaváděny a obrazově vysvětlovány. Piktografická zadání zvyšují samostatnost žáků při práci s materiály, tím je posilováno vzdělávací sebevědomí žáků.

2. MYŠLENKOVÉ MAPY: Systematicky využívá myšlenkové mapy jak k navození témat a inspiraci vyjadřování žáků, tak k opakování.

Strana 16 - shrnující myšlenková mapa ke kapitole podzim
Ukázka str. 16 – Příklad shrnující myšlenkové mapy ke každé kapitole – Pomocí paměťových obrázků jsou opakováním fixována témata ke kapitole podzim: Počasí na podzim, Oblékání, Ovocné stromy, Podzimní zahrada, Les na podzim a Zvířata na podzim.

3. APLIKACE ČTENÍ: Průběžně využívá nabývané čtenářské dovednosti. V prvouce jsou zařazeny pouze texty, které žáci umí přečíst, to žákům umožňuje jak procvičit samotné čtení, tak nabývat nové dovednosti a poznatky z prvouky.

str 29 - Objevujeme a poznáváme s Oskarem - uplatnění čtení
Ukázka str. 29 – Téma zimních sportů je uvozeno jednoduchým obrázkovým čtením – Úroveň čtení v prvouce je vždy mírně snazší než ve slabikáři, a baví tak číst všechny žáky.

4. POUŽÍVÁNÍ SAMOLEPEK: Přílohou učebnice je sada samolepek, které žáci využívají ve vybraných cvičeních a pro lepší orientaci v probírané látce (nahrazuje vystřihování a lepení lepidlem).

Ukázka str. 23 před a po nalepení – Příklad úlohy: „Vyprávěj a nalep.“ Žák vypráví o obrázku a pozoruje, co v pokoji není zcela v pořádku (např. zvadlé květiny, nevynesený odpadkový koš, …). Uvažuje o tom, jak pokoj uklidit, a pak vybere vhodné samolepky a nalepí
je na správné místo na obrázku.

5. POKUSY: K učebnici je vytvořena sada pokusů v úrovni, která umožňuje samostatné provádění pokusů žáky. Pokusy napomáhají rozvíjet pozorovací dovednosti žáků, rozšiřují slovní zásobu a jsou přínosným zpestřením výuky.

Pokusy jsou součástí MIUč+ Oskarova prvouka 1, lze je také zakoupit samostatně jako MIUč+ Oskarovy pokusy 1.

6. MIUč+: K učebnici je vytvořena interaktivní verze, která přispívá k efektivnosti výukového procesu a poskytuje žákům jasnou vizuální oporu.

Ukázka MIUč+ „Objevujeme a poznáváme s Oskarem“ – Vyučující může snadno zobrazit odpovídající stranu, konkrétní cvičení i doplňkový obsah.

Stáhněte si ukázku prvních 24 stran učebnice a odpovídající strany metodických pokynů.

Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 2. ročník s osmi výhodami:

1. SROZUMITELNÁ ZADÁNÍ: Piktografická zadání přecházejí nejprve do stručných textových zadání, která se následně rozvíjejí přiměřeně nabývaným čtenářským schopnostem žáků.

2. MYŠLENKOVÉ MAPY: S pomocí myšlenkové mapy si žáci na začátku každé kapitoly uvědomí, co již znají a co je čeká. Na konci kapitoly jim pak poslouží k zopakování a utřídění nabytých znalostí.

3. APLIKACE ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žáci jsou vedeni k uplatňování a rozvíjení čtenářských dovedností – jsou zařazována jak žákům známá cvičení z 1. ročníku (např. otázky ANO/NE), tak pokročilejší cvičení, např. oprava Oskarových vyprávění.

4. POUŽÍVÁNÍ SAMOLEPEK: Zábavnou formou lepení samolepek se žáci učí přiřazovat vhodné obrázky k textu, orientovat se v tabulce nebo doplňovat jednoduchá schémata.

5. POKUSY: V rámci MIUč+ jsou k dispozici hned dvě sady pokusů: Oskarovy pokusy 1 (pro 1.–2. ročník) a Oskarovy pokusy 2 (pro 2.–3. ročník). Všech 20 pokusů je připraveno tak, aby je žáci mohli provádět samostatně.

6. MIUč+: Interaktivní verze obsahuje elektronické verze pracovního sešitu Oskarova prvouka 2 a učebnice Já a můj svět 2 a bohatý interaktivní obsah včetně fotografií, videí a sad pokusů.

7. VEDENÍ K ROZVOJI DOVEDNOSTÍ: Spolu s poznáváním probírané látky vedou pravidelně zařazovaná cvičení k rozvoji prostorové orientace žáků, nabývání argumentačních schopností, vnímání emocí, k praktickému využívání matematiky a získávání dalších klíčových dovedností.

8. FORMATIVNÍ HODNOCENÍ: Zařazení vzdělávacích tvrzení žákům napomáhá k formulování a zhodnocení vlastních schopností a dovedností, a tím k nastavení základů formativního hodnocení.

Akce je poskytována pouze školám při nákupu na nns.cz nebo u partnerů akcí.
Seznam partnerů akcí bude zveřejněn na nns.cz/akce. Na objednávku připište i uvedený název akce.