Aktualita 1. 10. 2021: Stáhněte si prvních 34 stran Metodického průvodce Oskarova prvouka 3.

Nejnovější přírůstek do uceleného souboru vzdělávacích materiálů AMOS představuje prvouka Objevujeme a poznáváme s Oskarem.

S novinkou Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 1. ročník, který zahrnuje pracovní učebnici Oskarova prvouka 1 (s doložkou MŠMT), metodického průvodce a sadu pokusů, se učí ve školním roce 2019/2020 již více než 5 000 žáků.

Co vyučující oceňují na Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 1. ročník ?

„Rychlou samostatnost žáků při řešení úkolů, dle jednoduchých piktogramů si dokázali od druhého týdne číst sami zadání.“
„Opakování s myšlenkovými mapami jde samo. Každé dítě je schopné pohovořit.“
„Oceňuji, že každé cvičení v učebnici má svůj smysl a cíl.“
„Větší názornost. Obohacení výuky o pokusy.“

Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 1. ročník je vytvořeno zkušenými pedagogy a autory Alenou Bárou DoležalovouMilošem Novotným a tvoří součást stávající ucelené řady od nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Objevujeme a poznáváme s Oskarem zahrnuje pracovní sešit pro 2. ročníkpracovní sešit pro 3. ročník.

Tyto nové pracovní sešity jsou určeny jako hlavní materiál do výuky, který je vhodné využívat se stávajícími učebnicemi Já a můj svět 2 a 3 (pracovní sešity obsahují odkazy na odpovídající strany učebnice).

Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 1. ročník s šesti výhodami:

1. PIKTOGRAFICKÉ ZADÁNÍ: Pomocí piktogramů mohou žáci od 1. hodiny 1. ročníku samostatně číst zadání

Přehled piktogramů
Přehled piktogramů – Piktogramy jsou postupně zaváděny a obrazově vysvětlovány. Piktografická zadání zvyšují samostatnost žáků při práci s materiály, tím je posilováno vzdělávací sebevědomí žáků.

2. MYŠLENKOVÉ MAPY: Systematicky využívá myšlenkové mapy jak k navození témat a inspiraci vyjadřování žáků, tak k opakování.

Strana 16 - shrnující myšlenková mapa ke kapitole podzim
Ukázka str. 16 – Příklad shrnující myšlenkové mapy ke každé kapitole – Pomocí paměťových obrázků jsou opakováním fixována témata ke kapitole podzim: Počasí na podzim, Oblékání, Ovocné stromy, Podzimní zahrada, Les na podzim a Zvířata na podzim.

3. APLIKACE ČTENÍ: Průběžně využívá nabývané čtenářské dovednosti. V prvouce jsou zařazeny pouze texty, které žáci umí přečíst, to žákům umožňuje jak procvičit samotné čtení, tak nabývat nové dovednosti a poznatky z prvouky.

str 29 - Objevujeme a poznáváme s Oskarem - uplatnění čtení
Ukázka str. 29 – Téma zimních sportů je uvozeno jednoduchým obrázkovým čtením – Úroveň čtení v prvouce je vždy mírně snazší než ve slabikáři, a baví tak číst všechny žáky.

4. POUŽÍVÁNÍ SAMOLEPEK: Přílohou učebnice je sada samolepek, které žáci využívají ve vybraných cvičeních a pro lepší orientaci v probírané látce (nahrazuje vystřihování a lepení lepidlem).

Ukázka str. 23 před a po nalepení – Příklad úlohy: „Vyprávěj a nalep.“ Žák vypráví o obrázku a pozoruje, co v pokoji není zcela v pořádku (např. zvadlé květiny, nevynesený odpadkový koš, …). Uvažuje o tom, jak pokoj uklidit, a pak vybere vhodné samolepky a nalepí
je na správné místo na obrázku.

5. POKUSY: K učebnici je vytvořena sada pokusů v úrovni, která umožňuje samostatné provádění pokusů žáky. Pokusy napomáhají rozvíjet pozorovací dovednosti žáků, rozšiřují slovní zásobu a jsou přínosným zpestřením výuky.

Pokusy jsou součástí MIUč+ Oskarova prvouka 1, lze je také zakoupit samostatně jako MIUč+ Oskarovy pokusy 1.

6. MIUč+: K učebnici je vytvořena interaktivní verze, která přispívá k efektivnosti výukového procesu a poskytuje žákům jasnou vizuální oporu.

Ukázka MIUč+ „Objevujeme a poznáváme s Oskarem“ – Vyučující může snadno zobrazit odpovídající stranu, konkrétní cvičení i doplňkový obsah.

Stáhněte si ukázku prvních 24 stran učebnice a odpovídající strany metodických pokynů.

Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 2. ročník s osmi výhodami:

1. SROZUMITELNÁ ZADÁNÍ: Piktografická zadání přecházejí nejprve do stručných textových zadání, která se následně rozvíjejí přiměřeně nabývaným čtenářským schopnostem žáků.

2. MYŠLENKOVÉ MAPY: S pomocí myšlenkové mapy si žáci na začátku každé kapitoly uvědomí, co již znají a co je čeká. Na konci kapitoly jim pak poslouží k zopakování a utřídění nabytých znalostí.

3. APLIKACE ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žáci jsou vedeni k uplatňování a rozvíjení čtenářských dovedností – jsou zařazována jak žákům známá cvičení z 1. ročníku (např. otázky ANO/NE), tak pokročilejší cvičení, např. oprava Oskarových vyprávění.

4. POUŽÍVÁNÍ SAMOLEPEK: Zábavnou formou lepení samolepek se žáci učí přiřazovat vhodné obrázky k textu, orientovat se v tabulce nebo doplňovat jednoduchá schémata.

5. POKUSY: V rámci MIUč+ jsou k dispozici hned dvě sady pokusů: Oskarovy pokusy 1 (pro 1.–2. ročník) a Oskarovy pokusy 2 (pro 2.–3. ročník). Všech 20 pokusů je připraveno tak, aby je žáci mohli provádět samostatně.

6. MIUč+: Interaktivní verze obsahuje elektronické verze pracovního sešitu Oskarova prvouka 2 a učebnice Já a můj svět 2 a bohatý interaktivní obsah včetně fotografií, videí a sad pokusů.

7. VEDENÍ K ROZVOJI DOVEDNOSTÍ: Spolu s poznáváním probírané látky vedou pravidelně zařazovaná cvičení k rozvoji prostorové orientace žáků, nabývání argumentačních schopností, vnímání emocí, k praktickému využívání matematiky a získávání dalších klíčových dovedností.

8. FORMATIVNÍ HODNOCENÍ: Zařazení vzdělávacích tvrzení žákům napomáhá k formulování a zhodnocení vlastních schopností a dovedností, a tím k nastavení základů formativního hodnocení.

Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 3. ročník s devíti výhodami:

 1. SROZUMITELNÁ ZADÁNÍ: Textová zadání se nadále rozvíjejí přiměřeně nabývaným schopnostem žáků.
 2. MYŠLENKOVÉ MAPY: S pomocí úvodní myšlenkové mapy si žáci na začátku každé kapitoly uvědomí, co již
  znají a co je čeká. Na konci kapitoly se k úvodní myšlenkové mapě vracejí a ujasňují si, co nového se dozvěděli.
  Žáci jsou postupně vedeni k samostatné tvorbě myšlenkových map.
 3. APLIKACE ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Se vstupem do 3. ročníku papoušek Oskar postupně „předává štafetu“
  chlapci Hugovi a jeho kamarádům. Dovednosti a znalosti jsou představovány v textech zachycujících reálné
  situace blízké uvažování třeťáků. Žáci při práci s texty opakovaně uplatňují a postupně rozvíjejí čtenářské dovednosti.
  Samostatně vyhledávají a vyznačují klíčová slova a podstatné informace, dále s nimi pracují, odpovídají
  na otázky, tvoří si vlastní názor a diskutují o něm. Zařazována jsou jak cvičení žákům známá z 1. a 2. ročníku, tak
  pokročilejší cvičení osvědčená v materiálech Jsem čtenář.
 4. POUŽÍVÁNÍ SAMOLEPEK: Zábavnou formou lepení samolepek se žáci učí přiřazovat vhodné obrázky k textu,
  orientovat se v tabulce nebo doplňovat schémata.
 5. POKUSY: V rámci MIUč+ je k dispozici sada pokusů: Oskarovy pokusy 2 (pro 2.–3. ročník). Všechny pokusy jsou
  připraveny tak, aby je žáci mohli provádět samostatně.
 6. MIUč+: Interaktivní učebnice obsahuje elektronické verze pracovního sešitu Oskarova prvouka 3 a učebnice Já
  a můj svět 3 a bohatý interaktivní obsah včetně fotografií, videí a sad pokusů.
 7. VEDENÍ K ROZVOJI DOVEDNOSTÍ: Spolu s poznáváním probírané látky vedou pravidelně zařazovaná cvičení
  k rozvoji orientace na mapách a plánech, práce s tabulkami, nabývání argumentačních schopností, vnímání emocí,
  praktickému využívání matematiky, získávání finanční gramotnosti a dalších klíčových dovedností.
 8. FORMATIVNÍ HODNOCENÍ: Základy formativního hodnocení žáci budují na konci každé kapitoly vyhodnocováním,
  co nového dokážou. K tomu využívají tzv. vzdělávací tvrzení, která jsou formulována s pomocí jasných
  pojmů: dokážu vypravovat, vyjmenovat, pojmenovat nebo popsat. Žáci provádějí sebehodnocení úrovně svých
  dovedností a znalostí, které je prokazatelné a ověřitelné.
 9. VEDENÍ K SAMOSTATNÉ TVORBĚ ZÁPISŮ: Průběžně zařazovaná cvičení na aplikaci čtení s porozuměním
  vedou žáky k dovednosti vyhodnotit, které nejpodstatnější informace tvořící základní učivo jsou vhodné k zápisu
  do sešitu. K tomu jim od 4. kapitoly dále napomáhají úkoly k dotváření zápisů, které si tvoří chlapec Hugo. Žáci
  se tak připravují na následující ročníky, kde jsou vyžadovány samostatné porozumění textům a tvorba zápisů.
Akce je poskytována pouze školám při nákupu na nns.cz nebo u partnerů akcí.
Seznam partnerů akcí bude zveřejněn na nns.cz/akce. Na objednávku připište i uvedený název akce.